Foreign Exchange Management


Circulars


•  विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएका परिपत्रहरुDirectives


•  नेपाल राष्ट्र बै‌क विदेशी विनिमय कारोवार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण विनियमावली,२०६७

•  नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७

•  नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर विनियमावली, २०६७

•  ट्राभल्स एण्ड टुर्स, कार्गो, कुरियर्स आदि एजेन्सीले भर्नु पर्ने फारामको नमूनाNotices
Reports


•  विदेशी विनिमय कारोवार तथा निरीक्षण सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन

- आ.ब. २०६९/७० दोश्रो त्रयमास

- आ.ब. २०७०/७१ चौथो त्रयमास

 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.